Zgodnie z Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 kwietnia 2021r. uczniowie klas I-III od 4 maja wracają do nauki w trybie stacjonarnym. 

Do 15 maja wszystkie klasy I-III przychodzą do szkoły na pierwszą zmianę. Harmonogram zajęć ulegnie zmianie po 15 maja dla uczniów klas II ze względu na powrót do nauczania stacjonarnego klas 4-8. 

1.    Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.

2.    Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły, opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej (m.in. stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa maseczką).

3.    Przy wejściu do budynku szkoły umieszczono informację o obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcję użycia środka dezynfekującego. Wszystkim wchodzącym do budynku szkoły umożliwia się  korzystanie z płynu do dezynfekcji rąk.

4.    Opiekunowie odprowadzający dzieci nie wchodzą  do przestrzeni wspólnej szkoły. Wychowawcy przejmuje dzieci przy wejściach do szkoły. 

5.    Rodzice dziecka powinni zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej – zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.

6.    W miarę możliwości ograniczamy przebywanie w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego minimum (obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych) i w wyznaczonych obszarach.

7.    Zapewniamy szybki, skuteczny sposób komunikacji z opiekunami ucznia, kontakt  z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość.

8.    Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych (w szczególności temperatura powyżej 38°C, kaszel, duszności) odizolowujemy ucznia w odrębnym pomieszczeniu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób  i niezwłocznie powiadamiamy rodziców/opiekunów o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu). Posiadamy termometr bezdotykowy.

9.    Obowiązuje ogólna zasada – każda grupa uczniów (klasa) w trakcie przebywania w szkole nie ma możliwości (lub ma ograniczoną do minimum) kontaktowania się z pozostałymi klasami.

10.        Ustalamy  indywidualny harmonogram/plan dnia dla danej klasy 

-      uczniowie przychodzą do szkoły o następujących godzinach i realizują plan lekcji przekazany przez  wychowawcę za pomocą e-dziennika:

Wejścia_uczniów.png

Ze względu na reżim sanitarny i ograniczenie przebywania uczniów

w przestrzeni wspólnej szkoły następuje zmiana zakończenia zajęć lekcyjnych

w klasach I-III według następującego harmonogramu:

Wyjścia_uczniów_klas_I_-_III.png

11. Jedna grupa uczniów przebywa w wyznaczonej i stałej sali.

Przydział_sal_lekcyjnychdla_klas_0-_III_od_4_maja.png

12. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

13. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce, jeżeli szkoła posiada szafki. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. Przybory i podręczniki można zostawiać w szkole, kiedy uczeń wraca do domu.

14. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej w godzinach 6.30 – 16.30, w miarę możliwości w grupach uczniów z danej klasy oraz w razie potrzeby w innych salach dydaktycznych. 

Odbiór dzieci odbywa się 5 minut później sprzed budynku szkoły.