Innowacje pedagogiczne

Nauczanie gry w szachy

W roku szkolnym 2018/19 dla uczniów klasy I d wprowadzone zostało nauczanie gry w szachy. Zajęcia początkowo mają formę zabawową, a następnie przeradzać się będą w umiejętność nabywania zasad zdrowej rywalizacji. Zajęcia mają na celu wprowadzenie zasad poruszania się figur (bierek) na szachownicy oraz samodzielnego poszukiwania taktyki i możliwości dania mata. Ważne jest, aby uczniowie potrafili przyjmować sukcesy i porażki współzawodnicząc w mini rozgrywkach szachowych między sobą.
Głównym założeniem programu jest wspomaganie edukacji matematycznej u najmłodszych, ukierunkowanie ucznia do rozwoju samodzielnego myślenia podczas gry w szachy, pomaganie mu w tworzeniu ustawień taktycznych w celu obrony i ataku figurami w kierunku przeciwnika. Ważne jest też, aby uczniowie dzięki grze potrafili akceptować i szanować swoich kolegów i koleżanki z różnych grup społecznych. A więc nabycie przez nich umiejętności integrowania się niezależnie od statusu społecznego ucznia. Program ma za zadanie zachęcić do nauki wszystkich uczniów biorących udział w projekcie. Ważnym elementem całego przedsięwzięcia będzie angażowanie i zachęcanie uczniów do nowych rozwiązań w zagospodarowaniu czasu wolnego, a także samokontroli i oceny własnych osiągnięć prowadzących do sukcesu.
„Edukacja przez szachy” wspomaga rozumne zachowania ucznia w sytuacjach trudnych i wymagających wysiłku, wytrwałości przy wykonywaniu zadań. Gra  w szachy uczy współpracy w zabawie i nauce szkolnej, w sytuacjach życiowych, przestrzegania reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej.
Zgodnie z założeniami innowacji, w szkole prowadzone są zajęcia „Edukacja przez szachy”, w zakresie 2 godzin tygodniowo.

Klasa muzyczno - taneczna

W tym roku szkolnym 2010/11 uczniowie klasy I a rozpoczną naukę w innowacyjnej klasie muzyczno – tanecznej. Autorski program nauczania w tej klasie jest przeznaczony do realizacji
w trzyletnim cyklu nauczania zintegrowanego na zajęciach edukacji muzycznej, która zostanie poszerzona o dodatkowe trzy godziny zajęć tygodniowo dla ucznia.
Zajęcia muzyczno - taneczne są w pełni zintegrowane z programem kształcenia ogólnego Razem w szkole. Program edukacji wczesnoszkolnej.
Wychowawcą klasy jest pani Beata Młodzik – instruktor tańca, nauczyciel nauczania zintegrowanego. Wspierać ją będzie nauczyciel muzyki – pan Krzysztof Załęczny.

KLASA MUZYCZNO – TANECZNA Innowacja pedagogiczna „W świecie tańca i muzyki” – muzyka II etap edukacyjny

           Program nauczania zajęć muzyczno – tanecznych przeznaczony jest do realizacji w klasach IV – VI. Jest on kontynuacją innowacji pedagogicznej w klasie muzyczno – tanecznej I etapu edukacji. Podstawą do kontynuacji innowacji pedagogicznej są przede wszystkim sukcesy uczniów, a tym samym szkoły, w wielu konkursach miejskich oraz na szczeblu regionalnym i ogólnopolskim. Dzieci uświetniają liczne uroczystości i imprezy szkolne. Odnoszą również sukcesy jako wychowankowie państwowej Szkoły Muzycznej w Bełchatowie. Aktualnie uczestnicząca w innowacji grupa dzieci z klasy 4a liczy 20 osób. Łączy je wspólna pasja – rozwijają swoje zainteresowania muzyczne. Zajęcia muzyczno - taneczne w tej klasie zostały poszerzone o dodatkowe 3 godziny zajęć tygodniowo dla ucznia. Prowadzą je: nauczyciel muzyki, pan Krzysztof Załęczny oraz instruktor tańca, pani Beata Młodzik. Treści nauczania obejmują wiadomości z zakresu: zasada muzyki, podstawowe formy muzyczne, klasyfikacja instrumentów, wybrane zagadnienia z zakresu historii muzyki, folkloru ludowego, tańców narodowych i towarzyskich oraz uwzględniają różne formy aktywności muzycznej uczniów takie jak: śpiew, gra na instrumentach, taniec i ruch przy muzyce, słuchanie muzyki, twórczość muzyczno-ruchowa.

Beata Młodzik