Witamy na stronie klas integracyjnych Szkoły Podstawowej nr 8
z oddziałami integracyjnymi im. Jana Brzechwy w Bełchatowie

Rok szkolny 2018/2019

„Każde dziecko ma prawo do szczęścia
i swego miejsca w społeczeństwie...”

                           Maria Grzegorzewska

Podstawowym założeniem klasy integracyjnej jest stworzenie każdemu dziecku optymalnych warunków rozwoju zarówno w sferze procesów poznawczych i intelektualnych, jak również w sferze emocjonalno – społecznej.
Klasa integracyjna jest wyjątkowa pod wieloma względami. Współpraca dwóch nauczycieli i mała liczebność uczniów pozwalają na pełną indywidualizację pracy dydaktycznej, stałe dostosowywanie treści programowych do możliwości uczniów, stopniowanie trudności zadań, stosowanie ciekawych metod aktywizujących. Indywidualizacja pracy dotyczy również uczniów zdolnych, dla których opracowuje się dodatkowe zadania. Na lekcji uczniowie mają szansę częściej wypowiadać się i poruszać interesujące ich zagadnienia.
Program nauczania w klasie integracyjnej jest taki sam, jak w każdej innej, równoległej klasie. Jednakże realizowane treści są dostosowywane do indywidualnych potrzeb i możliwości dzieci niepełnosprawnych. W naszej szkole proces nauczania i wychowania dzieci niepełnosprawnych oraz zdrowych wspierają takie formy pracy jak: zajęcia rewalidacyjne, zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, zajęcia logopedyczne, zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania uczniów.
W klasie integracyjnej dzieci uczą się tolerancji, akceptacji, szacunku dla innych, poszanowania ludzkiej godności, odpowiedzialności za drugiego człowieka, niezależnie od jego wiedzy, wyglądu i sprawności.
Starajmy się, by świat dzieci sprawnych i niepełnosprawnych był jeden – bezpieczny i kolorowy.

Beata Młodzik, Patrycja Szulada

W klasie 1a integracyjnej wychowawcą jest pani Beata Młodzik, pedagogiem wspomagającym jest pani Patrycja Szulada. Grupa liczy 15 dzieci.

Wydarzenia z życia klasy 1a integracyjnej

Pierwsze lekcje w naszej klasie...


Chętnie się uczymy, jesteśmy ciekawi nowych wiadomości, wspólnie pracujemy podczas zajęć, chętnie sobie pomagamy.

Nasze wspólne spacery...


Wycieczka do parku. Szukanie oznak jesieni, obserwacja środowiska przyrodniczego, zabawy w terenie integrujące grupę.

Nasze zabawy z muzyką...


Trwają nasze przygotowania do pierwszych występów. To doskonała okazja do świetnej zabawy z towarzyszeniem instrumentów muzycznych..

Nasze pierwsze reprezentowanie szkoły w mieście...


Udział w XIX Przeglądzie Twórczości Osób Niepełnosprawnych.

Nasz ważny dzień....


Pasowanie na ucznia.

Z okazji 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości...


Śpiewaliśmy dla Polski Niepodległej w klasie i z całą społecznością szkolną.Tata Antka, p. G. Lorencki poprowadził dla uczniów klasy 1a ciekawą lekcję historii o Polsce Niepodległej, połączoną z prezentacją multimedialną. Pani w. Boczek, mama Szymona, przeczytała dzieciom „Legendę o powstaniu państwa polskiego”.

Dzień Górnika...

4 grudnia 2018r. w klasie 1a gościliśmy przedstawiciela zawodu górniczego. Pan Jerzy Lorencki to emerytowany górnik, który pracował w Kopalni Węgla Brunatnego w Bełchatowie. W ciekawy sposób opowiedział nam o ciężkiej i niebezpiecznej pracy górnika, o znaczeniu tej pracy w naszym codziennym życiu. Dużym zainteresowaniem cieszył się również wspólnie oglądany album o naszej kopalni. Nasz gość chętnie odpowiadał na pytania dzieci. W ramach podziękowań za wizytę i poświęcony nam czas dzieci przywdziały czapki górnicze i wręczyły panu Jerzemu laurkę.


Mikołajki w klasie 1a...

Tegoroczne mikołajki uczniowie klasy 1a obchodzili bardzo aktywnie, bowiem czekała na nich moc wrażeń. A wszystko to zasługa naszych wspaniałych mam. Pani Weronika Molo i pani Magdalena Oremus poprowadziły twórcze zajęcia z dziećmi. Najpierw dzieci wykonały fantastyczne mikołaje z butelek. Potem w radosnym nastroju uczestniczyły w zabawach integrujących grupę. Radości nie było końca, szczególnie podczas zabawy „Karmienie mikołaja”. Nie obyło się również bez pamiątkowych fotografii. Bardzo dziękujemy mamom za aktywne uczestnictwo w życiu klasy.

Rok szkolny 2017/2018

          Ideą klas integracyjnych jest tworzenie środowisk szkolnych, w których mogłyby wspólnie uczyć się i bawić dzieci o różnym poziomie rozwoju i różnym stopniu niepełnosprawności. Klasa integracyjna to łączenie dzieci niepełnosprawnych i pełnosprawnych w szkole ogólnodostępnej.

          Liczebność klasy integracyjnej nie przekracza 20 uczniów, w tym dzieci niepełnosprawnych może być od 3 do 5. Pracuje w niej dwóch nauczycieli – nauczyciel edukacji przedszkolnej (grupy 0) lub edukacji wczesnoszkolnej (klasy 1 – 3) oraz pedagog wspomagający.

          Podczas każdej lekcji występuje indywidualizacja w procesie uczenia, zarówno dziecka niepełnosprawnego jak i pełnosprawnego. Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej realizuje treści wynikające z podstawy programowej, natomiast pedagog wspomagający dostosowuje ich zakres, metody i formy pracy do możliwości uczniów niepełnosprawnych.

          Dzieci zdrowe są wzorem dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, którzy jednocześnie mają większą motywację do pokonywania trudności i wszelkiej aktywności. Pełnosprawni uczniowie, dzięki obecności w klasie kolegów niepełnosprawnych, uczą się pomagać innym, są bardziej tolerancyjni i wrażliwi na potrzeby innych ludzi.

          Sale lekcyjne urządzone są tak, by można było pracować z całym zespołem klasowym, w grupach i indywidualnie. Na ścianach umieszczone są kolorowe tablice, na których dzieci odnajdują najistotniejsze bądź najciekawsze informacje z omawianych treści.

        Współpraca z rodzicami oparta jest na otwartości, zrozumieniu i współdziałaniu. Wszyscy rodzice aktywnie uczestniczą w życiu klasy i szkoły (np. w uroczystościach okolicznościowych, kiermaszach, wyjściach, wycieczkach).

Dzięki wzajemnej współpracy podjęte działania z pewnością przyniosę efekty i będą owocowały w przyszłości.

          W klasie 1a integracyjnej wychowawcą jest pani Karolina Prokop, pedagogiem wspomagającym jest pani Renata Wnuk. Grupa liczy 19 dzieci, w tym 4 niepełnosprawnych.

          W klasie 3a integracyjnej wychowawcą jest pani Beata Młodzik, pedagogiem wspomagającym jest pani Monika Gawron i pani Małgorzata Kwiecień. Grupa liczy 19 dzieci, w tym 4 niepełnosprawnych.

c

          Klasa 4a integracyjna liczy 20 uczniów, w tym 4 niepełnosprawnych. Wychowawcą jest pani Patrycja Piotrowska, a pedagogami wspomagającymi są: pani Anna Korenik i pani Grażyna Zawada. Uczniowie oprócz obowiązkowych zajęć z edukacji wczesnoszkolnej, języka angielskiego i religii biorą udział w zajęciach ogólnorozwijających „Poszukiwacze Wiedzy”. Uczniowie niepełnosprawni mają dodatkowe zajęcia rewalidacyjne, logopedyczne, biofeedback, zajęcia stymulujące rozwój społeczno – emocjonalny w ramach programu „Działam aktywnie” i gimnastykę korekcyjną.

          Klasa 6a integracyjna liczy 17 uczniów, w tym 3 niepełnosprawnych. Wychowawcą jest pani Katarzyna Kaczor. Pedagogiem wspomagającym pan Gabriel Lorencki.

                   

 

                     

 

Zasady tworzenia klas integracyjnych:
- w klasie integracyjnej liczba uczniów wynosi od 15 do 20, w tym od 3 do 5 uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych;
- do klasy integracyjnej uczniowie zdrowi zapisywani są na życzenie rodziców;
- przy zapisywaniu dziecka niepełnosprawnego, do podania o przyjęcie do szkoły rodzice powinni dołączyć orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z Publicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

Inne kryteria przyjęcia dziecka to:
- umiejętności nawiązywania kontaktów społecznych z otoczeniem,
- umiejętności samoobsługi w podstawowym zakresie lub zapewnieni obsługi przez opiekuna.
Szkoła prowadzi dodatkowo zajęcia pozalekcyjne, których czas trwania i forma ich organizacji dostosowana jest do możliwości psychofizycznych ucznia.

Dodatkowe zajęcia to:
- rewalidacyjne,
- wyrównawcze,
- logopedyczne,
- gimnastyka korekcyjna,
- zajęcia w Sali doświadczania świata,
- biofeedback,
- warsztaty terapii zajęciowej,
- zajęcia na pływalni z nauka pływania.

 

 18.05.2009r. nasi uczniowie reprezentowali szkołę podczas PARAOLIMPIADY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ZE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH - zajęliśmy I miejsce