Oddziały przedszkolne
rok szkolny 2018/2019

     Wnioski o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego do pobrania w sekretariacie lub do wydrukowania ze strony internetowej szkoły.
Wnioski wydawane i przyjmowane są od 5 lutego 2018 roku do 16 marca 2018 roku wniosek w sekretariacie szkoły.

Regulamin naboru dzieci do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 8 w Bełchatowie na rok szkolny 2018/2019 pobierz

1. Załącznik nr 1 - Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 8 na rok szkolny 2018/2019 – pobierz
2. Załącznik nr 2 - Oświadczenie o wielodzietności rodziny dziecka – pobierz
3. Załącznik nr 3 - Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem – pobierz

Klasy I
rok szkolny 2018/2019

W roku szkolnym 2018/2019 do klasy pierwszej Szkoły przyjmowane są dzieci:
1) dzieci 7 letnie (urodzone w roku 2011) – objęte obowiązkiem szkolnym;
2) dzieci 6 letnie (urodzone w roku 2012) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej;

ZASADY NABORU UCZNIÓW do klas pierwszych w Szkole Podstawowej nr 8 im. Jana Brzechwy z oddziałami integracyjnymi w Bełchatowie na rok szkolny 2018/2019 pobierz

Wnioski wydawane i przyjmowane są od 05 lutego 2018r. do 16 marca 2018 r. w godzinach pracy sekretariatu Szkoły

1. Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmowane są do klasy I na podstawie Zgłoszenia rodziców pobierz tutaj lub w sekretariacie szkoły.
2. Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym na podstawie Wniosku rodzicówpobierz tutaj lub w sekretariacie szkoły.
3. Oświadczenie woli uczęszczania do Szkoły Podstawowej nr 8 im. Jana Brzechwy z oddziałami integracyjnymi w Bełchatowie pobierz tutaj lub w sekretariacie szkoły.