WSTĘP : 

Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Brzechwy w Bełchatowie z oddziałami integracyjnymi zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://sp8belchatow.pl
Data publikacji strony internetowej: 2015-10-02 
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-02-01 

Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 28.03.2022 r.

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ : 


Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej

system nagłówków i tytułów,

 • przejrzysta i intuicyjna nawigacja,
 • możliwość zmiany kontrastu, wielkości fontu,
 • kontekstowy cel linku,
 • tekst w postaci grafiki za pośrednictwem banerów odsyłających do odpowiednich treści,
 • zawijanie tekstu,
 • responsywność strony,
 • brak pułapki na klawiaturę,
 • skróty w postaci banerów, menu i treści do ważnych spraw,
 • na stronie znajduje się system załączników zawierające pliki pdf, doc, xls, które stanowią dokumenty,
 • w przypadku skanu pliku publikowana jest jego wersja alternatywna,
 • możliwość powiększenia strony za pomocą skrótów klawiszowych bądź ikon zawartych w komponencie dodanym do strony (Screenreader)
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
 • niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności
 • dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo.

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI:


Deklaracje sporządzono dnia 13-10-2020 r.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika Szkoły Podstawowej nr 8 im. Jana Brzechwy w Bełchatowie.

KONTAKT I INFORMACJE ZWROTNE:


Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Maria Łazuga
e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
lub skontaktować się z sekretariatem szkoły: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
telefon: 44 632 22 06
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

PROCEDURA WNIOSKOWO-SKARGOWA

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. 
Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 8 w Bełchatowie
Adres: os. Dolnoślaśkie 112 a 97-400 Bełchatów
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Telefon: 44 632 22 06
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do  Rzecznika Praw Obywatelskich

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA


1. Do budynku szkoły prowadzi główne wejście A, prowadzą do niego schody, posiada podjazd dla niepełnosprawnych. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
2. Do budynku szkoły prowadzi wejście B, prowadzą do niego schody, posiada podjazd dla niepełnosprawnych. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
3. Na terenie szkoły nie ma miejsc parkingowych.
4. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.
5. W budynku na każdym poziomie (parter, 1 piętro i piwnica) znajduje się korytarz. Budynek nie posiada wind.
6. W budynku są dostosowania dla osób niepełnosprawnych (toalety).
7. Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.
8. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.