Oddziały przedszkolne rok szkolny 2021/2022

     Wnioski o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego do pobrania w sekretariacie lub do wydrukowania ze strony internetowej szkoły.
Wnioski wydawane i przyjmowane są od 8 lutego 2021 roku do 17marca 2021 roku w sekretariacie szkoły.

Regulamin naboru dzieci do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 8 w Bełchatowie na rok szkolny 2021/2022pobierz


Klauzula informacyjna dla rodziców dzieci - rekrutacja– pobierz
1. Załącznik nr 1 - Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 8 na rok szkolny 2021/2022 – pobierz
2. Załącznik nr 2 - Oświadczenie o wielodzietności rodziny dziecka – pobierz
3. Załącznik nr 3 - Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem – pobierz
4. Załącznik nr 4 - Oświadczenie woli uczęszczania do Szkoły Podstawowej nr 8 im. Jana Brzechwy z oddziałami integracyjnymi w Bełchatowie lub w sekretariacie –pobierz

Klasy I rok szkolny 2021/2022

W roku szkolnym 2021/2022 do klasy pierwszej Szkoły przyjmowane są dzieci:
1) 1) dzieci 7 letnie (urodzone w roku 2014) – objęte obowiązkiem szkolnym;;
2) 2) dzieci 6 letnie (urodzone w roku 2015) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej;

Zasady  naboru uczniów do klas pierwszych w Szkole Podstawowej nr 8 im. Jana Brzechwy z oddziałami integracyjnymi w Bełchatowie na rok szkolny 2021/2022 – pobierz

Klauzula informacyjna dla rodziców dzieci - rekrutacja– pobierz

Wnioski wydawane i przyjmowane są od 08 lutego 2021 r. do 17 marca 2021 r. w godzinach pracy sekretariatu Szkoły

1. Zał. nr 1–Dzieci zamieszkałe w obwodzie i poza obwodem szkoły przyjmowane są do klasy I na podstawie Zgłoszenia/Wniosku rodziców –pobierz tutajlub w sekretariacie szkoły.
2. zał. nr 2–Oświadczam, iż samotnie wychowuję dziecko –pobierz tutaj lub w sekretariacie szkoły.
3. zał. nr 3–Oświadczenie woli uczęszczania do Szkoły Podstawowej nr 8 im. Jana Brzechwy z oddziałami integracyjnymi w Bełchatowie –pobierz tutaj lub w sekretariacie szkoły.